بیماری پروانه ای یا اپیدرمولیز بولوزا (Epidermolysis bullosa) که با نام بیماری ای بی هم آن را می شناسند، نوع خاصی از بیماری های ژنتیکی است که در آن پوست فرد بیمار شکننده و دارای...